• fizika
  • ukr_mova
  • english
  • Кмітливі
  • Інтелектуали
  • Розумні
  • Наполеглеви
  • nim1
  • himiy_sl
loading...

Ліцейні новини

loading...

Повідомлення

loading...

1. Загальні положення

1.1. Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат (надалі ліцей-інтернат) поглибленої підготовки в галузі науки - загальноосвітній навчальний заклад III ступеня з профільним навчанням, що забезпечує здобуття учнями освіти понад державний освітній мінімум і здійснює науково-практичну підготовку талановитої учнівської молоді.
1.2. Засновником ліцею-інтернату є Хмельницька обласна рада та управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації. Засновник здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.
1.3. Ліцей-інтернат здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України "Про освіту", Закону України "Про загальну середню освіту", Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, чинного законодавства та цього Статуту.
1.4. Відповідно до рішення регіональної експертної ради з ліцензування та атестації управління освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації від 06.06.2000 року за №29 Хмельницькому обласному спеціалізованому ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі наук підтверджено статус ліцею і він має право провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти.
1.5. Ліцей-інтернат є юридичною особою, права і обов'язки якої він набуває з дня його державної реєстрації. Має печатку, кутовий штамп, бланки зі своєю назвою, рахунки в установах банків. Ліцей-інтернат має власний гімн та клятву ліцеїста.
Зміни до статуту ліцею-інтернату вносяться в порядку, встановленому для його реєстрації.
1.6. Ліцей-інтернат самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, зокрема Законом України "Про освіту", Законом України "Про загальну середню освіту", Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад та власним Статутом.
1.7. Ліцей-інтернат несе відповідальність за:
реалізацію головних завдань, визначених Законом України "Про освіту", Законом України "Про загальну середню освіту", Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, інших законодавчих актів;
дотримання державних стандартів освіти;
дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, наукової діяльності;
дотримання фінансової дисципліни.
1.8. В ліцеї-інтернаті визначена державна українська мова навчання.
1.9. Юридична адреса ліцею-інтернату: Україна, м.Хмельницький, вулиця Озерна, 14.
1.10. Головною метою ліцею-інтернату є створення умов для всебічного розвитку особистості, її здібностей і обдарувань, формування громадянина України, здатного до свідомого суспільного вибору.
1.11. Головними завданнями ліцею-інтернату є:
провадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, науково-методичну, культурологічну діяльність;
створення умов для здобуття учнями освіти понад державний освітній мінімум;
здійснення науково-практичної підготовки талановитої молоді;
збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу держави;
розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості учнів, формування творчої особистості, виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян;
формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства і держави; забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між працівниками, вчителями, учнями;
надання учням можливостей для реалізації індивідуальних, творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками наукової, дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької, раціоналізаторської діяльності, певного рівня професійної підготовки;
пошук і відбір для навчання талановитої молоді;
оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.
1.12. Діяльність ліцею-інтернату будується на принципах: доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об'єднань, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, рівності умов кожного учня для повної реалізації його здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв'язку з національною історією, культурою, традиціями, диференціації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання, поєднання державного управління і громадського самоврядування.
1.13. Ліцей-інтернат для здійснення поставлених завдань має право:
визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;
визначати варіативну частину навчального плану, розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;
визначати контингент учнів;
спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідними інститутами та центрами
проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;
формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах власного кошторису відповідно до чинного законодавства;
бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна
згідно з чинним законодавством і власним Статутом;
отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб;
здійснювати за погодженням з органом управління майном капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;
встановлювати ліцейну форму одягу для учнів;
користуватися пільгами, що передбачені державою.
В складі ліцею-інтернату функціонують: предметні кафедри, методоб'єднання вихователів, психолого-соціологічна, медична служби.
1.14. Відповідно до рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів обласної Ради № 18/1328 від 24.04.2000р. в штатному розписі Хмельницького обласного ліцею-інтернату передбачено 2,5 штатних одиниці педагогічного працівника та 1500 годин на рік для організації методичної, науково-дослідницької та позакласної роботи, окремих лекцій, курсів з профільних дисциплін та для організації співпраці з науковцями вищих навчальних закладів.
Ставки заробітної плати педагогічним працівникам ліцею-інтернату, які викладають профільні предмети, встановити із розрахунку 18-ти годинного тижневого навантаження, з якого 3-и години відводиться на науково-методичну та експериментальну, консультативну (індивідуальну та групову) роботу.
1.15. Взаємовідносини ліцею-інтернату з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством на підставі угод про співпрацю, що укладені між ними.


2. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Ліцей-інтернат планує свою роботу самостійно. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи ліцею-інтернату, визначаються перспективи його розвитку.
Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, згідно ст.15 Закону України "Про загальну середню освіту" є робочий навчальний план, який складається на основі розроблених Міністерством освіти України базових навчальних планів із конкретизацією варіативної частини та профілю навчання.
2.2. Робочий навчальний план затверджується управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації. У вигляді додатків до нього подається: розклад уроків та режим роботи ліцею-інтернату.
2.3. Відповідно до робочого навчального плану ліцею-інтернату педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, яким надано гриф Міністерства освіти України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні державних стандартів, виконання інших статутних завдань.
2.4.Прийом до ліцею-інтернату проводиться на основі конкурсних випробувань.
2.5.Зарахування до ліцею проводиться за наказом директора на підставі рішення приймальної комісії, заяви батьків, наявності медичної довідки і відповідного документа про освіту.
2.6. Переваги в зарахуванні до ліцею-інтернату надаються учням
сільських загальноосвітніх шкіл. За наявності вільних місць може проводитись додатковий набір. Зарахування до випускного класу можливе лише для учнів ліцеїв, гімназій, спеціалізованих шкіл. Кількість учнів та класів у ліцеї-інтернаті встановлюється один раз на початок кожного навчального року.
Зарахування до профільних класів може здійснюватись за поданням управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації та погодженням Хмельницької обласної ради.
2.7. Структура навчального року встановлюється ліцеєм-інтернатом в межах часу, передбаченого чинним законодавством.
2.8. Ліцей-інтернат працює за шестиденним робочим тижнем.
2.9. Режим роботи ліцею-інтернату визначається на основі нормативно- правових актів та погоджується з відповідним органом державної санітарно-епідеміологічної служби. Щоденна кількість і послідовність занять визначається розкладом уроків, який складається згідно основних санітарно-гігієнічних вимог у відповідності з денною та тижневою динамікою працездатності учнів та узгоджується з профспілковим комітетом.
2.10.Оцінювання знань учнів здійснюється за дванадцятибальною системою.
2.11.Учням, які домоглися значних успіхів у навчанні, рішенням педагогічної ради ліцею-інтернату може бути призначена стипендія за рахунок добровільних пожертвувань добродійних організацій та окремих громадян.
2.12.Учні, які не встигають, наказом директора відраховуються з ліцею і при сприянні органів державного управління освітою переводяться до відповідного класу загальноосвітньої школи.
2.13.Звільнення учнів від випускних екзаменів проводиться у порядку встановленому Міністерством освіти України та Міністерством охорони здоров'я України.
2.14. Випускникам ліцею видається атестат про загальну середню освіту зразка затвердженого Кабінетом Міністрів України.


3. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу ліцею-інтернату є:
учні;
керівники;
педагогічні працівники; психолог; бібліотекар; соціальний педагог;
інші спеціалісти;
батьки (особи, які їх замінюють).
3.2.Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов'язки визначаються Законом України "Про освіту", Законом України "Про загальну середню освіту", Статутом ліцею-інтернату.
3.3.Учні мають право:
обирати профілі, позакласні заняття;
користуватися матеріально-технічною, навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою закладу освіти;
на інформацію з усіх галузей знань;
брати участь у науково-дослідній, експериментальній та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
брати участь у громадському самоврядуванні ліцею-інтернату;
брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
учні з сільської місцевості та міст обласного підпорядкування (крім міста Хмельницького) забезпечуються безкоштовним проживанням та харчуванням.

3.4.Учні зобов'язані:
виконувати вимоги Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку;
систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;
бережливо ставитись до майна ліцею-інтернату;
дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд.

3.5.Учні ліцею-інтернату можуть бути відраховані за власним бажанням, у зв'язку з переведенням до іншого навчального закладу, за порушення статутних вимог, грубе порушення дисципліни, пропуски занять без поважних причин, неуспішність.
3.6.Педагогічним працівником ліцею-інтернату повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати свої обов'язки в ліцеї-інтернаті.
Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників здійснюється обласним управлінням освіти та науки за поданням директора ліцею-інтернату.
3.7.Педагогічні працівники мають право на:
захист професійної честі, гідності;
участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально- виховного процесу;
проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів;
вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення
педагогічної ініціативи;
дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і педагогічного звання;
користування подовженою оплачуваною відпусткою;
одержувати компенсації при втраті роботи в зв'язку із змінами в організації роботи закладу освіти;
підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання.
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, не передбачених трудовим договором, без згоди педагогічного працівника не допускається. Відмова педагогічного працівника від виконання робіт, не передбачених трудовим договором, не може бути підставою для його звільнення з посади, крім випадків, встановлених законодавством.
3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:
виконувати вимоги Статуту ліцею-інтернату, режим і Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвитку здібностей учнів;
особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, до державного і соціального устрою, поглядів, що відмінні від власних, бережливе ставлення до навколишнього середовища;
готувати до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність ліцеїстів;
постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування ліцею-інтернату, накази і розпорядження адміністрації, органів державного управління освітою;
враховуючи цілодобове перебування учнів в ліцеї-інтернаті, нести відповідальність за їх життя та здоров'я відповідно до своїх посадових обов'язків.
3.9. У ліцеї-інтернаті періодично проводиться атестація педагогічних працівників.
Порядок проведення атестації встановлюється Міністерством освіти і науки України.
3.10. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації або систематично порушують Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку ліцею-інтернату, не виконують посадові обов'язки, умови договору, контракту, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством,
3.11. Призначення на посаду та звільнення з посади навчально- допоміжного персоналу ліцею-інтернату здійснює директор згідно з чинним законодавством. Їхні права, обов'язки, регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку ліцею-інтернату.
3.12. Батьки учнів (особи, які їх замінюють) є учасниками навчально- виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до ліцею- інтернату.
3.13. Батьки (особи, які їх замінюють) мають право:
обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в ліцеї-інтернаті;
звертатись до органів державного управління і громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази ліцею-інтернату.
3.14. Батьки (особи, які їх замінюють) зобов'язані:
постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної мови, культури, сім'ї;
сприяти здобуттю дітьми освіти в ліцеї-інтернаті;
виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.
3.15. У навчально-виховному процесі ліцею-інтернату мають право брати участь представники вузів, з якими укладено угоди про співпрацю в межах, визначених чинним законодавством, Статутом ліцею-інтернату, угодами про співпрацю.

3.16. За успіхи у навчанні, праці для учасників навчально-виховного процесу ліцею-інтернату можуть встановлюватись різні форми морального і матеріального заохочення.


4. Управління ліцеєм-інтернатом

4.1. Управління ліцеєм-інтернатом здійснюється його засновником та Хмельницькою обласною радою як Органом управління спільною власністю територіальних громад області.
Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює директор. Відповідно до пункту 20 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішення третьої сесії Хмельницької обласної ради від 25 вересня 1998 року №3 директор призначається на посаду і звільняється з посади сесією обласної ради за погодженням з управлінням освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації.

4.2. Директор ліцею-інтернату призначається на посаду з числа висококваліфікованих спеціалістів з вищою освітою, які мають досвід педагогічної та організаційної роботи.

4.3. При призначенні на посаду з директором укладається контракт, в якому визначаються його права, обов'язки, відповідальність, умови матеріального забезпечення і звільнення від займаної посади з врахуванням гарантій, передбачених діючим законодавством. Директор ліцею-інтернанту:
забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені ліцею-інтернату;
видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, які є обов'язковими для всіх учасників навчально-виховного процесу;
організовує навчально-виховний процес, здійснює контроль за його ходом і результатами, відповідає за якість та ефективність роботи педагогічного колективу, дотримання вимог охорони дитинства і праці, створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі;
за погодженням із профспілковим комітетом, затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов'язки працівників школи;
створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ліцею, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банку і є розпорядником кредитів;
несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками, загальними зборами ліцею- інтернату, місцевими органами державної виконавчої влади.

4.4. Вищим колегіальним органом самоврядування ліцею-інтернату є загальні збори колективу. У період між загальними зборами вищим органом громадського самоврядування є Рада ліцею-інтернату.
До Ради ліцею-інтернату обираються пропорційно представники від працівників ліцею-інтернату, учнів, батьків і громадськості.

4.5. Колегіальним органом управління в ліцеї-інтернаті є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Положенням про середній загально-освітній навчально-виховний заклад. Головою педагогічної ради є директор.
Педагогічна рада:
розглядає питання вдосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
обґрунтовує пропозиції, що надходять від педагогів, організацій, підприємств, установ про моральне та матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень, відрахування невстигаючих учнів;
організовує роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників, розвиток їхньої ініціативності, впровадження в практику досягнень науки і передового досвіду;
розглядає інші питання діяльності педагогічних працівників.

4.6. Батьківські збори ліцею-інтернату (профільної групи) - колективний орган батьківського самоврядування.
Батьківські збори ліцею (групи):
обирають органи батьківського самоврядування;
обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування ліцею;
виносять на розгляд педагогічної ради ліцею, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в групі та ліцеї;
запрошують вчителів, представників державних органів управління, адміністрацію ліцею для обговорення стану і перспектив роботи групи та ліцею-інтернату, а також роз'яснення окремих питань, що турбують батьків.

4.7. У ліцеї можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.


5. Майно ліцею-інтернату

5.1. Майно ліцею-інтернату є спільною власністю територіальних громад Хмельницької області і передане ліцею-інтернату в постійне користування на правах повного господарського відання.

5.2. Майно ліцею-інтернату становлять основні фонди, оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі ліцею-інтернату.

5.3. Ліцей-інтернат є об'єктом спільної власності територіальних громад області, управління яким здійснює обласна рада.

5.4. За погодженням з обласною радою
вирішується питання передачі майна ліцею-інтернату у постійне або тимчасове користування юридичним, фізичним особам, здачі в оренду, продажу, використання як застави, вирішення питання його відчуження;
затверджується відповідно до законодавства план забудови та благоустрою.

5.5. Ліцей-інтернат користується та розпоряджається переданим йому в користування майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать законодавству України та цьому Статутові.

5.6. Збитки, завдані ліцею-інтернату внаслідок порушення його
майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.


6. Фінансово-господарська діяльність

6.1.Фінансово-господарська діяльність ліцею-інтернату здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно правових актів, на основі кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису ліцею-інтернату є
а) кошти обласного (державного) бюджету, що надходять в розмірі передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти;
б) благодійні внески, гранти та дарунки юридичних та фізичних осіб;
в) кошти від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів;
г) кошти отримані за надання платних послуг та від додаткової (господарської ) діяльності;
д) кошти отриманні від реалізації в установленому порядку майна. Плата за оренду майна;
д) інші джерела, не заборонені законодавством.

6.3. В ліцеї-інтернаті створюється фонд загального обов»язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на її поточне утримання, а також за рахунок коштів залучених з інших джерел.
Кошти фонду загального обов’язкового навчання здійснюється ліцеєм-інтернатом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради школи, в установі банку і витрачається відповідно до кошторису, що затверджується директором школи. Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється школою згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради школи, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.
Контроль за правильним використанням коштів загального обов’язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

6.4. Ліцей-інтернат має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичні особи фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально- побутових умов колективу.

6.5. Порядок діловодства та бухгалтерського обліку організовується відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів Міністерства Освіти і науки, молоді та спорту та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований ліцей-інтернат. Бухгалтерський облік в ліцеї-інтернаті здійснюється самостійно.

6.6.Звітність про діяльність ліцею-інтернату встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства. України.


7.Міжнародне співробітництво

7.1. Ліцей-інтернат відповідно до чинного законодавства має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами.

7.2. Ліцей-інтернат, за наявністю належної матеріально-технічної та культурно-соціальної бази, внесених фінансових коштів, має право налагоджувати прямі міжнародні зв'язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, створювати
спільні соціальні заходи (конференції, олімпіади тощо) у встановленому Міністерством освіти України порядку.

7.3.Ліцей-інтернат має право за погодженням з органом управління майном вступати до асоціацій, об'єднань, міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.


8.Контроль за діяльністю ліцею-інтернату

8.1. Контроль за діяльністю ліцею-інтернату здійснюють обласне управління освіти та науки і Хмельницька обласна рада.

8.2. Основною формою контролю за діяльністю закладу є атестація, яка проводиться, як правило, один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти України. Результати атестації оприлюднюються.
Позачергова атестація проводиться як виняток, лише за рішенням Міністерства освіти України за поданням органу громадського самоврядування закладу або відповідного органу управління освітою.

8.3. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов'язаного з навчально- виховним процесом, встановлюється засновником ліцею відповідно до чинного законодавства.


9. Реорганізація або ліквідація ліцею-інтернату

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ліцею-інтернату приймається його засновником та органом управління майном. Реорганізація відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником та органом управління майном, а у випадках ліквідації за рішенням Господарського суду ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
9.2. Ліквідація або реорганізація ліцею-інтернату здійснюється згідно з чинним законодавством.
9.3. При реорганізації чи ліквідації ліцею-інтернату, учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.
9.4. При реорганізації чи ліквідації ліцею-інтернату, працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

Back to top