• fizika
  • ukr_mova
  • english
  • Кмітливі
  • Інтелектуали
  • Розумні
  • Наполеглеви
  • nim1
  • himiy_sl
loading...

Ліцейні новини

loading...

Освітні новини

loading...

Повідомлення

loading...

Правила конкурсного приймання учнів
до Хмельницького спеціалізованого
ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі науки

1. Загальні положення

1.1. Правила конкурсного приймання учнів (далі Правила) до Хмельницького спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі науки (далі ліцею-інтернату) складені на основі Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом МОН України № 389 від 19.06.2003р.
1.2. Приймання учнів до ліцею-інтернату здійснюється на конкурсній основі за профілями: математичним, економічним, біолого-хімічним, історичним, філологічним (іноземної та української філології), фізико-математичним, правовим, інформаційно-технологічний.
1.3. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти з Хмельницької області незалежно від місця проживання
1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу

2.1. Правила оголошуються не пізніше ніж за два місяці до початку конкурсного відбору. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні ліцею-інтернату. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації, сайт ліцею.
2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу у приміщенні ліцею-інтернату вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.
2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання, яке має відбутися до 30 серпня поточного календарного року.
2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбутися протягом навчального року за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.
2.5. Для проведення конкурсних випробувань у ліцеї-інтернаті створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням з радою ліцею-інтернату. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор навчального закладу або його заступник.
2.6. З кожного предмета, передбаченого конкурсом, створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії; її склад затверджується наказом директора ліцею-інтернату.
2.7. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх змінюють), що подається на ім’я директора ліцею-інтернату, свідоцтва про базову загальну середню освіту.
2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраних профілів та відображають їх навчальні або творчі досягнення.
2.9. При зарахуванні до ліцею-інтернату перевага надається дітям із сільської місцевості, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям-інвалідам, дітям з малозабезпечених сімей.

3. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до ліцею-інтернату, (що відповідає 10-му класу старшої школи), проводяться з навчальних предметів відповідно до профілів навчання в усній та письмовій формах. Адміністрація ліцею-інтернату, самостійно визначає чисельність приймальної та предметних комісій, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше трьох з урахуванням співбесіди, а саме:
3.1.1. Психологічне тестування для абітурієнтів всіх профілів.
3.1.2. Відповідно до профілів абітурієнти складають іспити:

українська філологія - українська мова письмово (завдання IV рівнів складності)
українська література (усно)

іноземна філологія – англійська мова (усно)
українська мова (диктант)

історичний - історія України та правознавство (усно)
українська мова (диктант)

економічний - математика та географія (усно)
українська мова (диктант)

фізико-математичний - алгебра та геометрія (усно)
українська мова (диктант)

біолого-хімічний - хімія та біологія (усно)
українська мова (диктант)

інформаційно-технологічний - математика та інформатика (усно)
українська мова (диктант)

3.2. Співбесіда, як один із видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до ліцею-інтернату, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу.Такі завдання розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих центром практичної психології і соціальної роботи (ОЦППСР) та затверджує директор ліцею-інтернату за погодженням з Департаментом освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації.
3.3. Білети для усних іспитів з профільних предметів, тексти диктантів для кожного профілю, варіанти письмових завдань (тестів), зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються предметними кафедрами та затверджуються директором ліцею-інтернату за погодженням з Департаментом освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.
Можливе часткове використання творчих завдань.
3.4. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.
3.5. Конкурсні завдання зберігаються у директора ліцею-інтернату в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.
3.6. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам профілю української філології видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.
Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.
3.7. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом навчального закладу для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень, законів, формул, малюнків, схем, розв’язання задач тощо).
3.8. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за білетами визначає голова конкурсної комісії для кожного предмету окремо.
3.9. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у ліцеї-інтернаті протягом року. Місце їх зберігання визначає директор ліцею-інтернату.
3.10. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються протягом трьох років.
3.11. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового – не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні ліцею-інтернату для загального ознайомлення.
3.12. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, переможці та учасники ІІІ – ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також переможці та учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу 12 балів.
3.13. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від іспиту з української мови (диктант) з виставленням до протоколу 12 балів.
3.14. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор ліцею-інтернату.
3.15. Учні, які не з’явилися на конкурсний відбір без поважних причин, не допускаються до повторних конкурсних випробувань.


4. Порядок зарахування

4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до 10 класу ліцею-інтернату наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
4.2. Для зарахування до ліцею-інтернату подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.
4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої затверджується наказом директора ліцею-інтернату за погодженням з Департаментом освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
4.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до ліцею-інтернату, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі.
4.6. Учні, які зараховані до ліцею-інтернату, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з ліцею-інтернату. На звільнені місця проводиться додаткове конкурсне приймання.
4.7. Для зарахування до ліцею-інтернату вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу.

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор ліцею-інтернату несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил.
5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до ліцею-інтернату за його результатами покладається на Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.
5.3. При порушенні ліцеєм-інтернатом вимог даних Правил рішенням Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Back to top