• fizika
  • ukr_mova
  • english
  • Кмітливі
  • Інтелектуали
  • Розумні
  • Наполеглеви
  • nim1
  • himiy_sl
loading...

Ліцейні новини

loading...

Освітні новини

loading...

Повідомлення

loading...

Зразки завдань для вступних іспитів з інформатики -2018 р.

Завдання з інформатики складається з 2-х питань:
1. Змістовна лінія лінія інформаційно-комунікаційної технології.
2. Практичне завдання, яке вимагатиме складання програми учнем на комп'ютері (мова програмування на вибір учня).

Перелік питань для вступних випробувань з інформатики 

1.Поняття інформатики. Охарактеризуйте відомі вам інформаційні процеси.
2.Інформаційна система. Види інформаційних систем.
3.Поняття комп’ютерної мережі. Класифікація комп’ютерних мереж.
4.Апаратне та програмне забезпечення комп’ютерних мереж. Поняття та характеристика мережевих протоколів.
5.Поняття та характеристика мережевих протоколів. Адресація в мережах.
6.Призначення та структура інтернету. Протоколи передавання даних.
7.Комп’ютерні презентації. Етапи розроблення комп’ютерних презентацій. Стильове оформлення слайдових презентацій.
8.Комп’ютерні презентації. Гіперпосилання та кнопки дій у презентаціях.
9.Комп’ютерні презентації. Додавання відео- та аудіоданих у презентаціях.
10.Комп’ютерні презентації. Елементи анімації у комп’ютерних презентаціях.
11.Поняття інформаційної безпеки.
12.Опишіть основні етапи комп’ютерних моделей.
13.Поняття комп’ютерної моделі.
14.Карта знань. Редактори карти знань.
15.Комп’ютерні публікації. Їх види та структура.
16.Алгоритм створення комп’ютерних публікацій. Основні складові комп’ютерних публікацій.
17.Растрові та векторні зображення, їх властивості. Формати файлів растрових та векторних зображень.
18.Растрові та векторні зображення, їх властивості. Переваги та недоліки різних видів графіки.
19.Поняття хмарних технологій. Охарактеризуйте відомі вам хмарні сервіси.
20.Етапи створення веб-сайтів. Поняття мови розмітки гіпертексту.

Зразки практичниого завдання з інформатики

1. Напишіть програму, яка вибирає максимальне і мінімальне з трьох введених чисел.
2. Напишіть програму, яка вводить номер місяця і виводить назву пори року англійською мовою. При введенні неправильного номера місяця має бути виведено слово Error.
3. Напишіть програму, яка вводить натуральне число N і виводить перші N парних натуральних чисел.


Перелік тем з математики

І. ОСНОВНІ МАТЕМАТИЧНІ ПОНЯТТЯ І ФАКТИ

АРИФМЕТИКА І АЛГЕБРА

1. Натуральні числа і нуль. Прості і складені числа. Дільник, кратне. Найбільший спільний дільник. Найменше спільне кратне. Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10.
2. Цілі числа. Раціональні числа. їх додавання, віднімання, множення, ділення. Порівняння раціональних чисел.
3. Дійсні числа, їх запис у вигляді десяткового дробу.
4. Десяткові дроби. Читання та запис десяткових дробів. Порівняння десяткових дробів. Додавання, віднімання, множення і ділення десяткових дробів. Наближене значення числа. Округлення чисел. Відсоток. Основні задачі на відсотки.
5. Додатні числа. Протилежні числа. Модуль числа, його геометричний зміст. Порівняння додатних і від'ємних чисел. Додавання, віднімання, множення і ділення додатних і від'ємних чисел
6. Поняття про число як результат вимірювань. Раціональні числа. Запис раціональних чисел у вигляді десяткових дробів.
7. Числові вирази. Застосування букв для запису виразів. Числове значення буквених виразів. Обчислення за формулами.
8. Поняття про пряму та обернену пропорційну залежності між величинами. Пропорції. Основна властивість пропорції. Розв'язування задач за допомогою пропорцій.
9. Зображення чисел на прямій. Координата точки на прямій. Формула відстані між двома точками із заданими координатами.
10. Прямокутна система координат на площині, точки на площині. Координати (абсциса й ордината). Формула відстані між двома точками площини, заданими координатами.
11. Ірраціональні числа. Дійсні числа. Числові нерівності та їх властивості. Почленне додавання та множення числових нерівностей.
12. Вимірювання величин. Абсолютна та відносна похибки наближеного значення числа. Виконання арифметичних дій над наближеними значеннями чисел.
13. Одночлен. Піднесення одночлена до степеня.
14. Многочлен. Степінь многочлена. Додавання, віднімання і множення многочленів. Розкладання многочлена на множники.
15. Формули скороченого множення. Застосування формул скороченого множення для розкладання многочлена на множники.
16. Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники.
17. Алгебраїчний дріб. Основна властивість дробу. Скорочення алгебраїчних дробів. Додавання, віднімання, множення та ділення алгебраїчних дробів. Тотожні перетворення раціональних алгебраїчних виразів.
18. Степінь з натуральним показником і його властивості. Степінь з цілим показником і його властивості. Стандартний вигляд числа. Перетворення виразів зі степенями.
19. Корінь n-го степеня та його властивості. Степінь з раціональним показником та його властивості.
20. Арифметична та геометрична прогресії. Формули n-го члена та суми n- перших членів прогресій.
21. Рівняння. Корені рівняння. Лінійні рівняння з однією змінною. Квадратне рівняння. Формули коренів квадратного рівняння. Розв'язування раціональних рівнянь.
22. Системи рівнянь. Розв’язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними та його геометрична інтерпретація. Розв'язування найпростіших систем, одне рівняння яких першого, а інше – другого степеня. Розв’язування текстових задач за допомогою складання рівнянь, систем рівнянь.
23. Лінійна нерівність з однією змінною. Система лінійних нерівностей з однією змінною. Розв'язування нерівностей другого степеня з однією змінною. Розв’язування раціональних нерівностей, метод інтервалів.
24. Функції. Область визначення і область значень функції. Способи задання функції. Графік функції. Зростання і спадання функції. Парні і непарні функції.
25. Функції y=kx+b, y=kx, (n - натуральне число), y=k⁄x; y=ax2+bx+c, їх властивості і графіки.
26. Випадкова подія. Ймовірність випадкової події. Статистичні дані. Способи подання даних. Частота. Середнє значення.

ГЕОМЕТРІЯ

1. Початкові поняття планіметрії. Геометричні фігури. Поняття про аксіоми і теореми. Поняття про обернену теорему.
2. Суміжні і вертикальні кути та їх властивості. Паралельні прямі і прямі, що перетинаються. Ознаки паралельності прямих. Перпендикулярні прямі. Теореми про перпендикулярність і паралельність прямих.
3. Трикутник. Властивості рівнобедреного трикутника. Сума кутів трикутника. Теорема Піфагора та наслідки з неї.
4. Паралелограм та його властивості. Ознаки паралелограма. Прямокутник, ромб, квадрат та їх властивості. Трапеція та її властивості многокутники.
5. Коло і круг. Дотична до кола та її властивості.
6. Властивості серединного перпендикуляра до відрізка. Коло, описане навколо трикутника. Властивості бісектриси кута. Коло, вписане в трикутник.
7. Поняття про рівність фігур. Ознаки рівності трикутників.
8. Поняття про подібність фігур. Ознаки подібності трикутників (без доведення).
9. Осьова і центральна симетрії; поворот, паралельне перенесення. Приклади фігур, що мають симетрію.
10. Основні задачі на побудову за допомогою циркуля і лінійки.
11. Довжина відрізка та її властивості. Відстань між точками. Відстань від точки до прямої.
12. Величина кута та ЇЇ властивості. Вимірювання вписаних кутів.
13. Довжина кола. Довжина дуги.
14. Поняття про площі, основні властивості площ. Площа прямокутника, трикутника, паралелограма, трапеції. Відношення площ подібних фігур. Площ круга та його частин.
15. Синус, косинус і тангенс кута.
16. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. Теореми синусів і косинусів.
17. Прямокутна система координат на площині. Формула відстані між двома точками площини, заданими координатами. Рівняння прямої і кола.
18. Вектор. Довжина і напрям вектора. Кут між векторами. Колінеарні вектори. Сума векторів та її властивості. Добуток вектора на число та його властивості. Розкладання вектора за осями координат. Координати вектора. Скалярний добуток векторів та його властивості. Проекція вектора на осі координат.
19. Початкові відомості з стереометрії.


ІІ. ОСНОВНІ ТЕОРЕМИ І ФОРМУЛИ

АЛГЕБРА

1. Формула n-го члена арифметичної і геометричної прогресій.
2. Формула суми n перших членів арифметичної і геометричної прогресій.
3. Функція y=kx її властивості і графік.
4. Функція y=k⁄x її властивості і графік.
5. Функція y=kx+b її властивості і графік.
6. Функція y=xn її властивості і графік.
7. Функція y=ax2+bx+c її властивості і графік.
8. Формули коренів квадратного рівняння.
9. Запис квадратного тричлена у вигляді добутку лінійних множників.
10. Формули скороченого множення (a+b)(a-b)=a2-b2, (a±b)2=a2±2ab+b2
11. Розв’язування лінійних рівнянь і таких, що зводяться до лінійних.
12. Розв’язування лінійних нерівностей і систем лінійних нерівностей.
13. Розв'язування систем двох лінійних рівнянь
a1x+b1x=c1
a2x+b2x=c2

ГЕОМЕТРІЯ

1. Властивості рівнобедреного трикутника.
2. Властивості бісектриси кута.
3. Ознаки паралельності прямих.
4. Теорема про суму кутів трикутника.
5. Властивості паралелограма і його діагоналей.
6. Ознаки рівності, подібності трикутників.
7. Властивості прямокутника ромба, квадрата.
8. Коло, вписане в трикутник, і коло, описане навколо трикутника.
9. Теорема про кут, вписаний у коло.
10. Властивості дотичної до кола.
11. Теорема Піфагора та наслідки з неї.
12. Значення синуса, косинуса кутів 0°, 30°, 45°, 60°, 90°.
13. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника.
14. Сума векторів та її властивості.
15. Формули площ паралелограма, трикутника, трапеції. Рівняння кола.
16. Площі поверхонь і об’єми геометричних фігур згідно програми.


 Зразок білета

Білет № 3
1. Скільки грамів 4-відсоткового і скільки грамів 10-відсоткового розчинів солі треба взяти, щоб отримати 180 г 6-відсоткового розчину?
2. Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники.
3. Поняття комп’ютерної мережі. Класифікація комп’ютерних мереж.
4. Напишіть програму, яка підносить введене число з проміжку [0;8] до 10-го степеня, використовуючи тільки чотири операції множення.

Back to top