• Кмітливі
  • Інтелектуали
  • Розумні
  • Наполеглеви
  • nim1
  • himiy_sl
  • ikt1
  • angl
  • Здібні
loading...

Ліцейні новини

loading...

Освітні новини

loading...

Повідомлення

loading...

Перелік тем для вступних випробувань з біології - 2017

Біологія рослин

1. Рослинна клітина. Характеристика особливостей будови та процесів життєдіяльності.
2. Рослинні тканини. Особливості будови та функцій рослинних тканин.
3. Пагін та особливості його будови й функції. Видозміни пагона.
4. Корінь та особливості його будови й функції. Видозміни кореня.
5. Порівняльна характеристика класів покритонасінних рослин.
6. Спорові рослини. Особливості будови, життєдіяльності та розмноження спорових рослин.
7. Прокаріоти. Особливості будови та процесів життєдіяльності бактерій.
8. Органи рослинного організму. Особливості будови та функцій.

Біологія тварин

1. Особливості класу Ссавці. Ознаки пристосованості ссавців до існування в різноманітних середовищах.
2. Надклас Риби. Порівняльна характеристика класів Хрящові та Кісткові риби.
2. Особливості біології Плоских, Круглих та Кільчастих червів.
3. Загальна характеристика класу Комахи. Значення комах в природі та житті людини.
4. Характеристика земноводних тварин. Ускладнення їх організації порівняно з рибами.
5. Клас Плазуни. Особливості будови та життєдіяльності порівняно із земноводними.

Біологія людини

1. Тканини організму людини. Особливості будови та функції тканин людини.
2. Нервова та гуморальна регуляція життєвих функцій організму людини. Порівняльна характеристика.
3. Кровоносна система людини, її будова та функції. Особливості руху крові по кровоносній системі.
4. Травна система людини. Взаємозв'язок будови та функцій відділів травної системи людини.
5. Дихальна система людини. Взаємозв'язок між будовою та функціями органів дихальної системи людини.
6. Слухова сенсорна система. Особливості будови та функції.
7. Нервова система. Особливості будови та функції відділів головного мозку людини.
8. Порівняльна характеристика умовних та безумовних рефлексів, їх значення.
9. Зорова сенсорна система. Особливості будови та функції складових зорової сенсорної системи.
10. Опорно – рухова система. Особливості будови у зв’язку з прямоходінням ат трудовою діяльністю.
11. Ендокринна регуляція функцій. Гормони, їх класифікація та роль.
12. Імунітет, його види та значення в житті людини.
13. Вітаміни. Основні групи вітамінів та їх роль у забезпеченні життєдіяльності організму людини.


Перелік питань до іспиту з хімії


1.Характеристика кислот, їх склад, класифікація. Хімічні властивості у світлі теорії електролітичної дисоціації.
2.Характеристика оксидів, їх склад, класифікація. Хімічні властивості.
3.Характеристика солей, їх склад, класифікація. Хімічні властивості у світлі теорії електролітичної дисоціації.
4.Характеристика основ, їх склад, класифікація. Хімічні властивості у світлі теорії електролітичної дисоціації.
5.Закон збереження маси.
6.Будова атома. Ізотопи.
7.Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Структура періодичної системи.
8.Зв'язок між розміщенням елементів у періодичній системі та властивостями елементів і простих речовин, сполук елементів з Гідрогеном та Оксигеном.
9.Характеристика хімічних елементів малих періодів за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.
10.Електронегативність хімічних елементів. Зв'язок між розміщенням елементів у періодичній системі та електронегативністю.
11.Типи хімічних зв’язків: ковалентний неполярний, полярний, йонний, металічний. Механізми утворення зв’язків.
12.Кристалічні гратки: атомна, молекулярна, йонна, металічна. Залежність властивостей речовин від типу кристалічної гратки.
13.Хімічні реакції, їх класифікація.
14.Швидкість хімічних реакцій. Залежність швидкості від різних чинників.
15.Перетворення енергії під час хімічних реакцій. Екзо- та ендотермічні реакції, тепловий ефект хімічних реакцій, термохімічні рівняння.
16.Характеристика розчинів, їх склад, класифікація. Суть процесу розчинення речовин у воді. Вплив факторів на розчинність речовин у воді.
17.Вода як розчинник. Будова молекули води. Механізм утворення водневого зв’язку.
18.Склад, структурна формула, фізичні і хімічні властивості метану.
19.Склад, структурна формула, фізичні і хімічні властивості етилену.
20.Склад, структурна формула, фізичні і хімічні властивості ацетилену.

Зразки завдань з хімії


1.На основі електронної теорії будови атома поясніть валентні можливості атома Карбону.

2.Закінчіть рівняння реакцій, вкажіть їх тип:

а) NaOH + H2SO4→

б) HCl + Al→

в) CuCl2 + KOH→

г) CO2 + BaO→

д) CаСO3

3. Напишіть рівняння реакції в молекулярній та йонній формі:

а) H3PO4 + NaOH→

б) BaCl2 + K2SO4→

в) Na2CO3 + HNO3→

4.За допомогою електронного балансу урівняйте рівняння реакції, вкажіть окисник та відновник:

а) Al + H2SO4→

б) ZnS + O2→

5.До схеми перетворень напишіть рівняння реакцій:

а) Cu→ CuO → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuO → Cu

б) S → SO2 → H2SO3 → K2SO3 → K2SO4 → BaSO4

в) C → CH4 → CH3Cl → C2H6 → C2H4 → CO2

г) CO2 → C6H12 O6 → C2H5OH → CH3COOH → CH3COOC2 H5

6.Яка маса 10%-го розчину натрій гідроксиду витратиться на нейтралізацію 25г хлоридної кислоти?

7.Який об’єм водню (н. у.) виділиться при повному розчиненні 10,8г алюмінію в розбавленій сульфатній кислоті?

8.Яку масу металічного цинку потрібно використати для взаємодії з хлором з метою одержання 2,5 моль цинк хлориду?

9.На спалювання певного об’єму водню витратили 0,56л кисню (н. у.). Який об’єм водню (н. у.) згорів?

10.Об’єм азоту за нормальних умов становить 5,6л. Обчисліть його масу.

11.Скільки молекул міститься у вуглекислому газі об’ємом 112л (н. у.).

12.Розрахуйте відносну густину карбон діоксиду з воднем.

13.Відносна густина газу за повітрям становить 1,52. Який об’єм займе 11г цього газу за нормальних умов?

14.Визначте масові частки всіх елементів (%), що входятиь до складу сульфатної кислоти.


Зразок білета вступного випробування

1. Розкрийте зміст закону збереження маси речовини, його значення в хімії. Поясніть сутність хімічних рівнянь.
2. Характеристика земноводних тварин. Ускладнення їх організації порівняно з рибами.

3. Завдання з хімії

Back to top