Приклад завдань вступного випробування з історії України – 2018 р.


І рівень
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
1. Унаслідок якої події до Росії було приєднано Холмщину?
а. Вітчизняної війни 1812 р.
б. Кримської війни 1853–1856 рр.
в. Російсько-турецької війни 1828–1829 рр.
г. Російсько-турецької війни 1806–1812 рр.
2. Хто з перелічених діячів української культури був засновником професійного театру в Харкові?
а. І. Котляревський
б. Г. Квітка-Основ’яненко
в. П. Гулак-Артемовський
г. Є. Гребінка
3. Якою була одна із причин трудової еміграції західних українців у другій половині ХІХ ст.?
а. Депортація
б. Несприятливі кліматичні умови
в. Аграрне перенаселення
г. Політика асиміляції
4. Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях Наддніпрянської України на початку ХХ ст. сприяла:
а. Завершенню промислового перевороту
б. Створенню монополістичних об’єднань
в. Формуванню ринку вільнонайманої праці
г. Подоланню залежності від іноземного капіталу
5. Яка губернія входила до Малоросійського генерал-губернаторства на початку ХХ ст.?
а. Харківська
б. Волинська
в. Київська
г. Подільська
6. Яка подія відбулася раніше? 1) «Кривава неділя» та її вплив на Україну. 2) Створення ТУП. 3) Початок роботи Першої Державної думи. 4) Поява першої української газети «Хлібороб» у Наддніпрянщині.
а. 1
б. 2
в. 3
г. 4

ІІ рівень
Завдання на встановлення відповідності
7. Встановіть відповідність між роком і подією
1 Місія Капніста до Берліна А 1861
2 Заснування Київського університету Б 1837
3 Вихід «Зорі галицької» В 1791
4 Скасування кріпосного права у Наддніпрянській Україні Г 1848
Д 1834

8.Установіть відповідність між історичними постатями і сферами їх діяльності
1. В.Антонович, М Костомаров , Д Яворницький А історична наука
2.М. Леонтович,С Крушельницька,С Гулак- Артемовський Б живопис
3.В.Городецький, О. Беретті, В Кричевсикий В театральне мистецтво
4.М Пимоненко, С. Васильківський, І Труш Г музичне мистецтво
Д Архітектура

ІІІ рівень
Завдання на встановлення хронологічної послідовності (вказавши дату )
9. Установіть послідовність подій
1 Перше видання «Кобзаря»
2 Вихід «Енеїди»
3 Повстання Чернігівського полку
4 Створення «Руської Трійці»

10. Установіть послідовність подій
1 Створення «Південно-Західного Російського географічного товариства»
2 «Маніфест» про скасування кріпосного права у Наддніпрянській Україні
3 Запровадження судової реформи у Наддніпрянській Україні
4 Видання Валуєвського циркуляру

ІV Завдання з розгорнутою відповіддю

11. Охарактеризуйте політичні процеси в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.(процес створення політичних партій, самостійницька і автономістська позиція, праця Міхновського «Самостійна Україна»


Запитання з історії України для підготовки на вступне випробування з історії України -2018 р.

1. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ західноукраїнських земель в складі Австрійської імперії. 
2. Адміністративно-територіальний поділ Наддніпрянської України на початку ХІХ ст.
3. Початок українського національного відродження. Формування сучасної української національної самосвідомості. Новгород-Сіверський автономістський гурток.
4. Економічний стан Наддніпрянської України у складі Російської імперії в першій половині ХІХ ст.
5. Особливості розвитку культури Наддніпрянської України кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст. 
6. Українське культурне відродження на Слобожанщині. «Історія Русів».
7. Україна в російсько-турецькій війні 1806—1812 років. 
8. Російсько-французька війна 1812 р. і Україна. Україна в планах Наполеона.
9. Місце України в російсько-турецькій війні 1828—1829 рр. Азовське козацьке військо.
10. Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20-30 рр. XIX ст. Масонство в Україні. 
11. Україна в програмних документах декабристів.
12. Повстання Чернігівського полку. 
13. Польське повстання 1830—1831 рр. та Україна.
14. Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Програмні документи й громадсько-політична діяльність братчиків. Значення Кирило-Мефодіївського товариства для розгортання національно-визвольного руху
15. Місце Т.Шевченка в українському національному відродженні.
16. Форми й характер протесту українського населення проти політики російського царизму щодо Ук¬раїни в першій половині ХІХ ст. 
17. Селянські виступи під проводом У. Кармелюка.
18. Національне відродження в Західній Україні: діяльність Товариства греко-католицьких священників, а також О. Духновича в Закарпатті.
19. Діяльність «Руської трійці» та її значення для розгортання національно-визвольного руху на Західноукраїнських землях. 
20. Рух за національно-територіальну автономію Східної Галичини. Утворення та діяльність Головної руської ради. «Зоря Галицька».
21. Українське питання на Слов'янському з'їзді у Празі. Вибори до австрійського парламенту. 
22. Вплив аграрної реформи 1848 р. на розвиток економіки західноукраїнських земель. 
23. Наслідки та значення подій 1848— 1849 рр. на західноукраїнських землях.
24. Кримська війна 1853-1856 рр. і загострення соціально-економічної ситуації. 
25. «Київська козаччина» 1855 р.
26. Особливості соціально-економічного розвитку українських земель напередодні селянської реформи 1861 р. 
27. Селянська реформа 1861 року в Україні. 
28. Реформи адміністративно-політичного управління 60—70-х років в Наддніпрянській Україні.
29. Модернізація промисловості й сільського господарства. Розширення внутрішнього ринку у Наддніпрянській Україні у пореформений період.
30. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської імперії наприкінці ХІХ ст.
31. Кооперативний рух. Трудова еміграція.
32. Суспільно-політичний рух в Наддніпрянській Україні наприкінці 50—в 60-х рр. ХІХ ст. Виникнення громад. 
33. Польське повстання 1863—1864 рр. і Україна.
34. Валуєвський циркуляр і Емський указ та їх наслідки.
35. М. Драгоманов, його діяльність за кордоном.
36. Братство тарасівців. 
37. Основні течії суспільно-політичного руху: москвофіли та народовці на західноукраїнських землях. 
38. Заснування й діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта» і Літературного товариства ім. Т.Шевченка.
39. Діяльність галицьких народовців у другій половині 70—80-х рр. Розгортання руху народовців на Буковині та в Закарпатті. 
40. «Новоерівська» політика народовців. 
41. Особливості розвитку культури України в другій половині ХІХ ст. 
42. Утворення першої політичної партії в Україні (РУРП). Іван Франко, його роль у розвитку суспільно-політичної думки. «Україна ірредента» Ю.Бачинського.
43. Утворення УНДП та УСДП. Самостійницька позиція партій Західної України.
44. Українські підприємці – меценати.
45. Особливості соціально-економічного розвитку України на початку ХХ ст. Індустріальна модернізація. Монополізація
46. Створення і діяльність політичних партій Наддніпрянської України. Самостійницька й автономістська течії в національному русі(початок ХХ ст.)
47. Радикалізація українського національного руху в Західній Україні Створення і діяльність культурно-освітніх і військово-спортивних організацій. «Сокіл», «Січ», «Пласт».
48. Аграрна реформа Петра Столипіна та її вплив на Україну.
49. Посилення тиску з боку російської імперської влади на український рух. Прояви ксенофобії та шовінізму. «Справа Бейліса».
50. Події російської революції 1905–1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад у І і ІІ Державних думах.

Back to top