Зразок варіанту вступного випробування з біології -2018 р.


У завданнях №№ 1 – 24 виберіть одну правильну відповідь
1. Виокремте ознаку твірної тканини рослин :
а) складається із щільно зімкнутих живих клітин, що мають потовщені клітинні стінки та продихи ; б) у складі переважають щільно зімкнуті відмерлі клітини, стінки яких просочені суберином ; в) складається із видовжених клітин з товстими здерев’янілими стінками та відмерлим вмістом ; г) представлена молодими тонкостінними клітинами з великим ядром і густою цитоплазмою
2. Назвіть зону кореня, в якій відбувається збільшення клітин в розмірах та розпочинається їх спеціалізація :
а) всмоктування ; б) поділу ; в) росту ; г) провідна
3. Поясніть, що називають міжвузлям :
а) ділянка стебла, де прикріплені один чи декілька листків ; б) частина стебла між двома сусідніми вузлами ; в) частина стебла між найвіддаленішими вузлами ; г) кут, утворений стеблом і листком
4. Вкажіть рослину, м’ясисті листки якої накопичують значну кількість вологи :
а) сосна ; б) кактус ; в) кропива глуха ; г) молодило
5. Зазначте структуру, яка утворюється із стінок зав’язі після подвійного запліднення у рослин :
а) насіннєва шкірка ; б) насінина ; в) оплодень ; г) ендосперм
6. Вкажіть, чим представлена дихальна система аскариди людської :
а) легенями ; б) трахеями ; в) зябрами ; г) відсутня
7. Вкажіть ознаку, яка є спільною для приматів :
а) чіпкий хвіст ; б) п’ятипала кінцівка хапального типу ; в) багатокамерний шлунок ; г) кінцівки риючого типу
8. Вкажіть характер живлення, притаманний земноводним :
а) рослиноїдний ; б) паразитичний ; в) хижацький ; г) всеїдний
9. Вкажіть, яка з перелічених ознак притаманна лише хордовим тваринам :
а) вторинна порожнина тіла ; б) наявність серця ; в) наявність зябрових щілин у глотці ; г) зовнішній скелет
10. Вкажіть комаху, яка має гризучий ротовий апарат :
а) білан капустяний ; б) муха кімнатна ; в) бджола медоносна ; г) хрущ травневий
11. Вкажіть відділ головного мозку, що має звивини :
а) довгастий ; б) проміжний ; в) мозочок ; г) середній
12. Вкажіть камеру серця, з якої кров потрапляють до легеневих артерій :
а) ліве передсердя ; б) лівий шлуночок ; в) правий шлуночок ; г) праве передсердя
13. Визначте особливість інстинктів у людини порівняно з умовними рефлексами :
а) набуті ; б) індивідуальні ; в) вроджені ; г) не успадковуються
14. Визначте, як називаються нервові клітини, які здійснюють передачу збудження з центральної нервової системи до робочих органів :
а) аферентні ; б) еферентні ; в) вставні ; г) чутливі
15. Вкажіть функцію, яку виконує гормон глюкагон в організмі людини :
а) збільшує проникність мембран для глюкози ; б) сприяє розщепленню глікогену ; в) сприяє синтезу глікогену ; г) прискорює окислення глюкози
16. Зазначте, від чого залежить амплітуда коливань барабанної перетинки :
а) довжини зовнішнього слухового проходу ; б) амплітуди коливань слухових кісточок ; в) амплітуди коливань мембрани круглого вікна ; г) довжини звукових хвиль
17. Вкажіть форму імунітету, який виникає при введенні в організм лікувальних сироваток :
а) природний набутий ; б) природний активний ; в) штучний пасивний ; г) штучний вроджений
18. Виокремте приклад умовного рефлексу :
а) відсмикування руки при уколі пальця ; б) орієнтувальний рефлекс ; в) виділення слини при потраплянні їжі до ротової порожнини ; г) виділення слини при слові «лимон» у людини, яка його раніше куштувала
19. Визначте структурний компонент, який є спільним для клітини шкірки цибулі та кишкової палички :
а) мітохондрія ; б) ядро ; в) вакуолі ; г) клітинна стінка
20. У людини ямка на підборідді домінує над гладким підборіддям. Вкажіть, який відсоток дітей у першому поколінні буде з гладким підборіддям, якщо батько має гладке підборіддя, а мати є гетерозиготною за цією ознакою :
а) 100 % ; б) 75 % ; в) 50 % ; г) 25 %
21. Виберіть характеристику, яка відповідає такій властивості генетичного коду, як однозначність :
а) амінокислот менше, ніж кодонів ; єдиний для всіх живих істот на Землі ; в) одну амінокислоту кодує один триплет ; г) триплети зчитуються один за одним
22. Вкажіть фазу мейозу, під час якої відбувається кросинговер :
а) профаза І ; б) профаза ІІ ; в) метафаза І ; г) метафаза ІІ
23. Вкажіть, чим мутації відрізняються від модифікацій :
а) не забезпечують адаптації організму ; б) виникають стрибкоподібно; в) проявляються в усіх особин виду ; г) не передаються у спадок
24. Вкажіть приклад, який демонструє дію біотичних факторів на сосну :
а) кількість світла чи тіні, що отримує дерево ; б) пожовтіння хвоїнок під впливом забрудненого повітря ; в) поширення насіння сосни шишкарями ; г) малий вміст гумусу в піщаному ґрунті

У завданнях №№ 25 – 30 встановіть відповідність. До кожного рядка позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений ЛІТЕРОЮ


Перелік тем для вступних випробувань з біології – 2018

Біологія рослин

1. Рослинні тканини. Особливості будови та функцій рослинних тканин.
2. Пагін. Особливості будови у зв’язку з виконуваними функціями. Видозміни пагона.
3. Листок. Особливості будови у зв’язку з виконуваними функціями. Метаморфози листка. 
4. Корінь. Особливості будови у зв’язку з виконуваними функціями. Метаморфози кореня.
5. Квітка як генеративний орган. Будова та функції складових компонентів. Подвійне запліднення.
6. Порівняльна характеристика класів покритонасінних рослин.
Біологія тварин
1. Особливості класу Ссавці. Ознаки пристосованості ссавців до існування в різноманітних середовищах.
2. Надклас Риби. Порівняльна характеристика класів Хрящові та Кісткові риби.
3. Особливості біології Плоских, Круглих та Кільчастих червів. 
4. Загальна характеристика класу Комахи. Значення комах в природі та житті людини.
5. Характеристика земноводних тварин. Ускладнення їх організації порівняно з рибами.
6. Клас Плазуни. Особливості будови та життєдіяльності порівняно із земноводними.

Біологія людини

1. Тканини організму людини. Особливості будови та функції тканин людини.
2. Нервова та гуморальна регуляція життєвих функцій організму людини. Порівняльна характеристика.
3. Кровоносна система людини, її будова та функції. Особливості руху крові по кровоносній системі.
4. Слухова сенсорна система. Особливості будови та функції.
5. Нервова система. Особливості будови та функції відділів головного мозку людини.
6. Порівняльна характеристика умовних та безумовних рефлексів, їх значення. 
7. Зорова сенсорна система. Особливості будови та функції складових зорової сенсорної системи.
8. Імунітет, його види та значення в житті людини.

Біологія

1. Білки. Особливості будови, класифікація та основні функції.
2. Вуглеводи. Особливості будови, класифікація та основні функції.
3. Нуклеїнові кислоти. Особливості будови та роль НК як носія спадкової інформації.
4. Типи клітин та їх порівняльна характеристика (прокаріотична та еукаріотична, рослинна та тваринна клітина).
5. Процес фотосинтезу. Основні події та значення процесу.
6. Порівняльна характеристика процесів мітозу та мейозу. 
7. Генетика статі та зчеплене зі статтю успадкування.
8. Порівняльна характеристика модифікаційної та мутаційної мінливості. 
9. Популяції живих організмів та їх основні характеристики.
10. Середовища існування організмів та адаптації до них. 
11. Екосистеми. Основні характеристики екосистем. Ланцюги живлення, потоки енергії в екосистемах. 
12. Порівняльна характеристика природних та штучних екосистем.
13. Біосфера та її компоненти. 
14. Основи генетичної та клітинної інженерії. ГМО.


Back to top