Зразок варіанту вступного випробування з біології -2019 р.

Варіант № 

У завданнях №№ 1 – 24 виберіть одну правильну відповідь

1. Вкажіть особливість внутрішньої будови стовбура дерева, яка визначається зміною пір року :
а) товщина ; б) наявність серцевини ; в) річні кільця ; г) наявність серцевинних променів

2. Назвіть утворення, які формує покривна тканина на коренях рослин :
а) камбій ; б) продихи ; в) кореневі волоски ; г) додаткові корені

3. Назвіть функцію, для здійснення якої у плюща утворюються корені-причіпки :
а) всмоктування поживних речовин ; б) краще здійснення фотосинтезу ; в) всмоктування води з повітря ; г) прикріплення до вертикальних поверхонь

4. Вкажіть рослину, у якої продихи розміщені на верхньому боці листка :
а) акація ; б) елодея ; в) глечики жовті ; г) яблуня

5. Зазначте структуру, яка утворюється із центральної клітини зародкового мішка після подвійного запліднення у рослин :
а) насіннєва шкірка ; б) насінина ; в) оплодень ; г) ендосперм

6. Вкажіть, чим представлена видільна система кільчастих червів :
а) шкірними залозами, від яких відходять бокові канали ; б) протонефридіями ; в) фагоцитарними клітинами; г) метанефридіями

7. Визначте, де відбувається насичення крові киснем у дорослої озерної жаби :
а) у капілярах зовнішніх зябер ; б) у капілярах шкіри ; в) у капілярах внутрішніх зябер ; г) у капілярах стінки кишечника

8. Позначте твердження, яке відповідає поняттю «жилкування» :
а) входження жилок у черешок листка ; б) процес утворення жилок під час розвитку листка ; в) спосіб формування листкової пластинки ; г) спосіб розміщення жилок у листковій пластинці

9. Вкажіть ознаку, яку враховують при визначенні ряду, до якого належить комаха :
а) розміри тіла ; б) будова та функція крил ; в) форма тіла ; г) розміри крил

10. Виберіть ознаку, яка не є спільною для всіх класів типу Членистоногі :
а) мають фасеткові очі ; б) до складу покривів входить хітин ; в) кровоносна система незамкнена ; г) мають залози внутрішньої секреції

11. Вкажіть, де розташований дихальний центр, який відповідає за ритмічне скорочення дихальних м’язів :
а) у проміжному мозку ; б) у середньому мозку ; в) в довгастому мозку ; г) у мозочку

12. Вкажіть камеру серця, до якої кров потрапляє з легеневих вен :
а) ліве передсердя ; б) лівий шлуночок ; в) правий шлуночок ; г) праве передсердя

13. Визначте основну функцію гемоглобіну :
а) транспорт кисню ; б) транспорт кисню та вуглекислого газу ; в) транспорт усіх газів, розчинених у крові ; г) підтримання форми еритроцитів

14. Зазначте характеристику чутливого нейрону :
а) відростки його не виходять за межі ЦНС ; б) імпульси по ньому йдуть від рецепторів ; в) імпульси по ньому йдуть від м’язів ; г) з’єднує чутливі й рухові нейрони

15. Вкажіть процес, який є основою газообміну між альвеолами і капілярами :
а) активний транспорт ; б) дисоціація ; в) дифузія ; г) випаровування

16. Зазначте функцію вестибулярного апарату :
а) забезпечує тонкі рухи пальців руки ; б) забезпечує сприйняття рухомих предметів ; в) забезпечує орієнтацію тіла в просторі ; г) забезпечує тактильні відчуття

17. Вкажіть залозу, гормони якої регулюють обмін Кальцію в організмі людини :
а) щитоподібна ; б) паращитоподібна ; в) підшлункова ; г) гіпофіз

18. Зазначте одну з причин гальмування умовних рефлексів :
а) мінливість чинників середовища ; б) складність відтворення рефлексу ; в) наявність сторожових центрів в корі головного мозку ; г) зниження концентрації медіатора в синапсах

19. Визначте структурний компонент, який є спільним для клітини шкірки листка та кишкової палички :
а) мітохондрія ; б) ядро ; в) вакуолі ; г) клітинна стінка

20. У людини ямка на підборідді домінує над гладким підборіддям. Вкажіть, який відсоток дітей у першому поколінні буде з гладким підборіддям, якщо батько має гладке підборіддя, а мати є гетерозиготною за цією ознакою :
а) 100 % ; б) 75 % ; в) 50 % ; г) 25 %

21. Вкажіть фази мітозу, під час проходження яких відбуваються протилежні процеси :
а) анафаза і телофаза ; б) телофаза і метафаза ; в) профаза і телофаза ; г) метафаза і анафаза

22. Назвіть клітини, утворенню яких передує процес мейозу :
а) клітини рогівки ока ; б) епітеліальні клітини ; в) зрізі гамети ; г) нервові клітини

23. Зазначте характеристику норми реакції ознаки :
а) передається у спадок ; б) формується в онтогенезі ; в) залежить від мутацій хромосом ; г) залежить від впливу середовища

24. Яблуневий сад і мішаний ліс мають однакову площу. Виберіть із переліченого, чим відрізняється сад від лісу :
а) меншою продуктивністю ; б) більшою продуктивністю ; в) різноманітністю видів ; г) кращою саморегуляцією

 


 

 

Перелік тем для вступних випробувань з біології – 2019


Біологія рослин

1. Рослинні тканини. Особливості будови та функцій рослинних тканин.
2. Пагін. Особливості будови у зв’язку з виконуваними функціями. Видозміни пагона.
3. Листок. Особливості будови у зв’язку з виконуваними функціями. Метаморфози листка.
4. Корінь. Особливості будови у зв’язку з виконуваними функціями. Метаморфози кореня.
5. Квітка як генеративний орган. Будова та функції складових компонентів. Подвійне запліднення.
6. Порівняльна характеристика класів покритонасінних рослин.
Біологія тварин
1. Особливості класу Ссавці. Ознаки пристосованості ссавців до існування в різноманітних середовищах.
2. Надклас Риби. Порівняльна характеристика класів Хрящові та Кісткові риби.
3. Особливості біології Плоских, Круглих та Кільчастих червів.
4. Загальна характеристика класу Комахи. Значення комах в природі та житті людини.
5. Характеристика земноводних тварин. Ускладнення їх організації порівняно з рибами.
6. Клас Плазуни. Особливості будови та життєдіяльності порівняно із земноводними.

Біологія людини
1. Тканини організму людини. Особливості будови та функції тканин людини.
2. Нервова та гуморальна регуляція життєвих функцій організму людини. Порівняльна характеристика.
3. Кровоносна система людини, її будова та функції. Особливості руху крові по кровоносній системі.
4. Слухова сенсорна система. Особливості будови та функції.
5. Нервова система. Особливості будови та функції відділів головного мозку людини.
6. Порівняльна характеристика умовних та безумовних рефлексів, їх значення.
7. Зорова сенсорна система. Особливості будови та функції складових зорової сенсорної системи.
8. Імунітет, його види та значення в житті людини.

Біологія
1. Білки. Особливості будови, класифікація та основні функції.
2. Вуглеводи. Особливості будови, класифікація та основні функції.
3. Нуклеїнові кислоти. Особливості будови та роль НК як носія спадкової інформації.
4. Типи клітин та їх порівняльна характеристика (прокаріотична та еукаріотична, рослинна та тваринна клітина).
5. Процес фотосинтезу. Основні події та значення процесу.
6. Порівняльна характеристика процесів мітозу та мейозу.
7. Генетика статі та зчеплене зі статтю успадкування.
8. Порівняльна характеристика модифікаційної та мутаційної мінливості.
9. Популяції живих організмів та їх основні характеристики.
10. Середовища існування організмів та адаптації до них.
11. Екосистеми. Основні характеристики екосистем. Ланцюги живлення, потоки енергії в екосистемах.
12. Порівняльна характеристика природних та штучних екосистем.
13. Біосфера та її компоненти.
14. Основи генетичної та клітинної інженерії. ГМО.

Розв'язування задач (типи)
1. Структура білків та нуклеїнових кислот.
2. Реплікація, транскрипція та трансляція.
3. Закони Г. Менделя.

 

Back to top